بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیرخویشاوند

پیشاپیش سپاس از ثبت نام شما
دوست گرامی تکمیل موارد ستاره دار الزامی میباشد*

| برای مثال 1370/01/01
مشخصات دو تن از بستگان یا افراد نزدیک خود را وارد نمایید
سابقه بیماری (در صورت وجود هرکدام از موارد زیر آنرا مشخص نمایید)
در صورتی که نوع بیماری خاصی از هرکدام از موارد بالارا دارا هستید ذکر نمایید

تنظیمات قالب

یک رنگ را انتخاب کنید رنگ سرآمد سایت