120

شرایط ثبت نام

تمام افرادي كه آمادگی اهدای سلولهای بنيادی به هر فرد نيازمند را داشته باشند می‌توانند در بانك عضو شوند و شرايط ويژه براي اين كار وجود ندارد.

شرايط عمومی

  • سن بين 18 تا 55 سال
  • داراي سلامت جسمي
  • عدم سابقه ابتلا به سرطان
  • عدم ابتلا به بيماري قلبي شديد
  • عدم آلودگي به ويروس  HIVو هپاتيت
  • عدم ابتلا به بيماريهاي اتوايميون (خود ایمنی)
  • عدم ابتلا به آسم شديد

از فرد داوطلب در ابتدا نمونه خون گرفته شده و آزمايش تعيين HLAانجام ميشود. نتيجه آزمايش براي بررسي سازگاري با فرد بيمار نيازمند احتمالي استفاده خواهد شد. اطلاعات شما به صورت محرمانه ميباشد و تنها براي جستجو استفاده خواهد شد.