بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیرخویشاوند

کارکنان مرکز

دکتر اردشیر قوام زاده رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

راههای ارتباط
کامران علی مقدم معاون پزشکی

راههای ارتباط
ثریا مومیوند مسول داخلی بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند

راههای ارتباط
الهام سلطان آبادی هماهنگ کننده جستجوی ملی

راههای ارتباط
لیلا خوانساری سوپروایزر

راههای ارتباط
فهیمه رئوفی استخراج DNA

راههای ارتباط
مهرناز شصتی مسئول جستجوی داخلی

مسول سرچ داخلی

راههای ارتباط
نغمه بینایی مسئول جستجوی داخلی

مسول سرچ داخلی

راههای ارتباط

تنظیمات قالب

یک رنگ را انتخاب کنید رنگ سرآمد سایت