بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیرخویشاوند

کارکنان مرکز

دکتر اردشیر قوام زاده رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

راههای ارتباط
کامران علی مقدم معاون پزشکی

راههای ارتباط
سارا اسدی مسول آزمایشگاه HLA

راههای ارتباط
ثریا مومیوند مسول داخلی بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند

راههای ارتباط
نسرین مهدیزاده فائز هماهنگ کننده جستجوی بین المللی

راههای ارتباط
الهام سلطان آبادی هماهنگ کننده جستجوی ملی

راههای ارتباط
هادی مرادی ثبت نام از اهداکنندگان

راههای ارتباط
حسین کشاورزی نمونه گیر

راههای ارتباط
لیلا خوانساری سوپروایزر

راههای ارتباط
شکوفه یعقوبی PCR

راههای ارتباط
فهیمه رئوفی استخراج DNA

راههای ارتباط
زهرا قربانی الکتروفورز

راههای ارتباط

تنظیمات قالب

یک رنگ را انتخاب کنید رنگ سرآمد سایت