بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیرخویشاوند

کارکنان مرکز

دکتر سید اسدالله موسوی رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

رئیس بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی

راههای ارتباط
ثریا مومیوند مسول داخلی بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند

راههای ارتباط
الهام سلطان آبادی هماهنگ کننده جستجوی ملی و بین المللی

راههای ارتباط
لیلا خوانساری سوپروایزر

راههای ارتباط
مونا امینی استخراج DNA

راههای ارتباط
مریم صدرایی سوپروایزر

راههای ارتباط
نغمه بینایی مسئول جستجوی داخلی

مسول سرچ داخلی

راههای ارتباط
جاوید صبور HLA Lab

راههای ارتباط
آناهیتا خندان الکتروفورز

راههای ارتباط
محمد مظفر HLA LAb

راههای ارتباط

تنظیمات قالب

یک رنگ را انتخاب کنید رنگ سرآمد سایت