9

هدیه ماندگار از اهداکننده آلمانی

آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

  5مرداد ماه (26جولای  ) یک فرشته نجات آلمانی به کد  DE-DKM 8046037   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،دختربچه یکساله به کد  ISCDP-2091را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.