16

هدیه ی ماندگار از اهداکننده آمریکایی

آمریکایی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

  24تیر ماه (14جولای  ) یک فرشته نجات آمریکایی به کد  2-2961-1829    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار ،پسر بچه 11 ساله به کد  ISCDP-1061را نجات میدهد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.