0

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات  آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

14   بهمن    ماه 1398 ( 4    فوریه         2020) یک فرشته نجات        آلمانی   به کد    DE-DKM-9954527    با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار    1       ساله به کد  ISCDP-4174       داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید