15

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

6  شهریور   ماه 1397 (28  آگوست   2018) یک فرشته نجات آلمانی  به کد    DE-DKM-8882470 با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  20  ساله به کد  ISCDP-3150 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید