4

هدیه ای ماندگار از اهداکننده لهستانی

فرشته نجات لهستانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

23  خرداد   ماه 1397 (13  ژوئن   2018) یک فرشته نجات لهستانی  به کد     PL-DKM-1769484     با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  12  ساله به کد  ISCDP-1595 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید