3

هدیه ای ماندگار از اهداکننده ارمنستانی

فرشته نجات ارمنستانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

22  فروردین   ماه 1397 (11  آوریل  2018) یک فرشته نجات ارمنستانی  به کد     AM119D     با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  24  ساله به کد  ISCDP-3079 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید