1

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

10  اسفند   ماه 1396 (01  مارس 2018) یک فرشته نجات آلمانی  به کد DE-DKM-9127040     با اهدای سلولهای بنیادی خود

جان یک بیمار  4ساله به کد  ISCDP-2994 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.