3

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

26        دی   ماه 1396 (16  ژانویه 2018) یک فرشته نجات آلمانی  به کد     DE-HAN-6000002431     با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    16                ساله به کد  ISCDP-2881 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.