1

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی  ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

19 دی   ماه 1396 (9   ژانویه 2018) یک فرشته نجات آلمانی  به کد     DE-DKM-7017307      با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    27   ساله به کد  ISCDP-2793 نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.