0

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آمریکایی

فرشته نجات آمریکایی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

16 دی   ماه 1396 (6   ژانویه 2018) یک فرشته نجات آمریکایی  به کد     1448-6500-3      با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    18   ساله به کد  ISCDP-1195را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.