2

هدیه ای ماندگار از اهداکننده انگلستانی

فرشته نجات انگلستانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

21 آذر ماه 1396 (12   دسامبر2017) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  GB-DKM-49874با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    6   ساله به کد  ISCDP-2151را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.