0

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

21 آذر ماه 1396 (12   دسامبر2017) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-SMS-510826با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    11   ساله به کد  ISCDP-2101را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.