0

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

19 مهرماه 1396 (11   اکتبر2017) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DEDKM-5964157با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار    16   ساله به کد  ISCDP-2658را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.