1

هدیه ای ماندگار از اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

15   شهریور ماه 1396 (06   سپتامبر2017) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-AKB-318585با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار20ساله به کد  ISCDP-2789را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.