2

هدیه ای ماندگار از اهداکننده لهستانی

فرشته نجات لهستانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

اول   شهریور ماه 1396 (23    آگوست2017) یک فرشته نجات لهستانی  به کد  DE-DKM-825556با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار18ساله به کد  ISCDP-2675را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.