0

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده ارمنستانی

فرشته نجات ارمنستانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

13            تیر ماه 1396 (4    جولای) یک فرشته نجات ارمنستانی  به کد  101388با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار47ساله به کد  ISCDP-2448را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.