3

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

19اسفندماه 1395   (9مارس) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  PE-DKM-392327   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار4ساله  به کد  ISCDP-2525را نجات داد

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدhی سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.