1

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

27اردیبهشت ماه 1396   (17می) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-DKM-6017964    با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار17ساله  به کد  ISCDP-2449را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.