0

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

4اسفند ماه 1395   (22فوریه) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-VKS 601124506   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار36ساله  به کد  ISCDP-2519را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.