0

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده لهستانی

فرشته نجات لهستانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

 

12دی ماه 1395   (31ژانویه) یک فرشته نجات لهستانی  به کد  PL-DKM 1120616   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار17 ساله  به کد  ISCDP-2107را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید .

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.