0

هدیه ای ماندگاراز اهداکننده آلمانی

فرشته نجات آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم

15آذر ماه 1395   (5دسامبر) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-DKM-624866   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار34 ساله  به کد  ISCDP-2361را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید

 برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.