0

هدیه ای ماندگار از اهدا کننده آلمانی

آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

30فروردین ماه 1396   (19آوریل) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-DKM 5721272   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار17 ساله  به کد  ISCDP-2484را نجات داد.

با اهدای سلولهای بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.