5

هدیه ای ماندگار از اهدا کننده آلمانی

آلمانی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

  12آبان  ماه 1395   (2نوامبر) یک فرشته نجات آلمانی  به کد  DE-DKM 884814   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار26 ساله  به کد  ISCDP-2195را نجات داد.

   .   خونساز خود به زندگی دوباره امیدوارسازیدهموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری رابا اهدای سلولهای بنیادی

برای همکاری و همیاری با بیماران نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.