5

هدیه ماندگار از اهداکننده قبرسی

قبرسی ام بخاطر هدیه ات سپاسگزارم فرشته نجات

  17شهریور ماه (7سپتامبر) یک فرشته نجات قبرسی به کد  CY 187865P   با اهدای سلولهای بنیادی خود جان یک بیمار40ساله  به کد  ISCDP-1881را نجات داد.

هموطن عزیزم شما هم می توانید قلب کوچک بیماری را  با اهدای  سلول بنیادی خونساز خود  به زندگی دوباره امیدوارسازید.

برای همکاری و همیاری با بیماراان نیازمند می توانید به بانک اهداکنندگان سلولهای بنیادی غیر خویشاوند ایران واقع در بیمارستان شریعتی مراجعه نمایید.