35

روشهای‌ جدا سازی سلول

بعد از تاييد توسط آزمايشات مبنی بر مناسب بودن شما براي اهدا، سلولهاي بنيادي براي پيوند به بيمار نيازمند از شما دريافت خواهد شد. براي اين كار دو روش وجود دارد كه روش استخراج سلولهاي بنيادي از خون محيطي بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد.

الف- روش استخراج سلولهاي بنيادي از خون محيطي

پروسه پیوند 5 روز متوالی میباشد ابتدا طی چهار  روز داروي G-CSF از طريق زير پوست به شما تزريق خواهد شد. اين كار موجب افزايش سلولهاي بنيادي در خون محيطي ميشود. سپس در روز جمع آوري سوزني در هر يك از دستهاي شما قرار داده ميشود. خون از يك دست وارد دستگاه شده و پس از جدا سازي سلولهاي بنيادي در شرايط استريل از دست ديگر به بدن برگرداننده مي شود. اين كار 6-3 ساعت طول خواهد كشيد. در طي مدت جمع آوري شما بر روي تخت دراز خواهيد كشيد.    ب- روش استخراج سلولهاي بنيادي از مغز استخوان

در این روش جداسازی سلولهای بنیادی خونساز در اتاق عمل صورت خواهد گرفت و در بیهوشی عمومی استفاده خواهد شد.  سلولهاي مغز استخوان توسط يك سوزن از استخوان لگن گرفته خواهد شد.

پيگيري

در روش استخراج از خون محیطی اكثر افراد همان روز ترخيص مي شوند  در روش استخراج از مغز استخوان دهنده حداقل براي يك شب در بيمارستان هم خواهد ماند. روز بعد از نمونه گيري در صورت نياز ويزيت خواهيد شد.

 منافع

به طور مستقيم شما سودي از اين عمل نخواهيد برد ولي با اهداي سلول موجب زندگي دوباره ای برای یک بیمار در معرض خطر مرگ خواهید شد.

 خطرات

بر اساس گزارشات، اهداي سلولهاي بنيادي براي فرد اهدا كننده هيچ خطر و عارضه‌اي به همراه ندارد و سلولهاي برداشت شده توسط بدن در عرض چند روز جايگزين ميشوند.